is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vloeistoffen ; en de wyze , hoe ze te bepalen, i o?

Water uit een Gat van één voet vierkant , een zelvde fnelheid, als de opgegevene, zoude konnen geven ■ Aangezien nu die persfing , ingevolge het betoogde , gelyk is , aan de kracht, welke het Water met de gegevene fnelheid voortgedreven zou konnen uitöeffenen ; zo is het klaar, dat de kracht in alle gevallen op die wyze door berekening kan gevonden worden.

M. Deze bewerking, welke voor groote getallen zeer moeilyk zoude zyn (vooral wanneer men de waarde van voeten tot duimen ; van duime» tot lynen genoodzaakt is te brengen) zou konnen worden uitgefpaard ; wanneer men gebruik gelievde te maken van de derde Kolom ter rechter Zyde

van onze Tafel. In deze Kolom worden de

waardyè'n der botzende Krachten voor die graden van fnelheid, welke in de eerfte Kolom ter linkerzyde , opgegeven zyn, in ponden, en gedeelten» van ponden Berlynfch Gewigt opgegeven ; welke alle op reeds gemelde grondbeginzelen berekend zyn. ■ Dus zult ge by

voorb. voor de gegevene graad fnelheid van

7'-lo"- vinden 72 ponden kracht. Voorts

voor g'-o-o fnelheid 941 ponden , enz.

L. De Beöeffenaars van de Waterloop hebbe» derhalven groote verplichting aan de Berekenaars

van deze Tafel. Ik blyf u verpligt voor dc

deswegens gegevene verklaring.

M. Zie daar dc oorfprong van dc botzende kracht der Vlociftoffen, en de wyze hoe die in N $ vöor-