Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vloeistoffen; en de wyze, hoe ze te bepalen. 229

Een voorbeeld zal het geftelde ophelderen. —— Befchouw (PL IV. Fig. 37O — A zy dc Klomp van een Vaartuig vlak , van boven neder te zien ; b deszeifs voor- ; cn ac de agter-Stevcn. - B , zy ook een Vaartuig van dezelvde lengte maar met een breede Voor-ftevcn dtfy cn een fmallerc Agter-ftevcn g. — Laat beiden tegens den loop van den ftroom opvaren. —• Dan (zeg ik), dat het eerstgemelde A met ongelyk minder fnelheid zal voortgaan , als het ander-B ; om dat A een fmallc, cn B een breedcre Voor-heven heeft; want het Water zal immers tegens dc Zyde ab en bc van het Vaartuig A aanvallen , cn alzo een zekere wederftand ondervinden ; deels door eene botzende kracht, gebooren uit de fnelheid des ftroouis ; deels ook door dc Zydelingfehe persfing.

L, Gewisfelyk. —- Zulks , is uit de breedte van de aanvallende Water-kolom . afgebeeld door de geflipte lyn klaar te zien.

M. Betrckkclyk nu het tweede Vaartuig B , zal (wel is waar) wegens de gelykheid van breedte, die wy verondcrftcllen, een zelvde Kolom Water tegens de Voor-fteven dcf aanvallen , maar deze kracht houd dadclyk op, zo dra het Water de dikte df voorby gcfneld is, kunnende dc ftroom, alsdan geen hindernis meer aan de fnelheid van het Vaartuig doen ; in tegendeel zal het zich van agter jegens hetzelve fluiten, en veel toebrengen, om het behoorlyk naar bet Roer tc doen luifteren. — Dit heeft by het P 3 Vaat-»

Sluiten