is toegevoegd aan uw favorieten.

Inleiding tot de kennisse der natuurlyke wysbegeerte.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

42? ÖVER DE VERSCHILLENDE DEELEN

Deze moeilyke gevallen, welke niet dan zeldzaam voorkomen , aan een zyde Hellende, kan znen aan den andere kant van de Leer der Theorie zich nipt veel nut bedienen , ter befchouwisg

van den natuurlyke loop der Rievieren. Eene

nauwkeurige bepaling van de eigenlyke loop der Oevers, cn de ftreek, welke het Water in deszelfs afloop over de gronden houd , komt hier wel voornamcnlyk in aanmerking.

Ik heb by de befchryving der Oevers u getoond , hoe men de fcbynbare van de ware Oevers te onderfcheiden heeft.

L. Ja toch. Dc fchynbare zyn niet an¬

ders als de Oevers zo als zy zich in de Natuur

vertoonen ; maar waare Oevers zyn eigenlyk

ingebeelde Vlakken, tusfehep.welke het wezcnlyk ftroomend Water vloeid.

M. Recht zo. - Een zelfde onderfcheid maakt een Ricvierkundigc betrekkelyk de Bodems, namenlyk : of zo als dezelve zich natuurlyk vertoond , dat is met hoogtens en laagtens : — of ten anderen in een Theoretifchen zin befchouwd.

Uit deze onderfchciding is gefproten de benamingen van levendige Bodem; doode Bodem ;

waaruit voorts de bewoording van levendige boogie; - doode hoogte; - levendig Water; - dooi Water: —— alle deze benamingen zal ik verklaren , en leeren kennen.

Een levendige Bodem is zodanig een, welke „ duor het ftroomend Water gclyklyk word over-

t, loopen