Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gesteldheid der Rievieren, enz. 400

zyne meer aangehaalde Verhandeling ( K. Tbeilt lladz- 156 §. 193.) zegd : ,, dat men nauwlyks ,, gelooven zoude, dat het verfchil van de fpeci,, fieke zwaarte des Waters, ten opzichte van ,, den ftroom ter plaatze der vereeniging ook het „ haare tocbrengd, by aldien de ondervinding ,, zulks niet beveiligde.''

I L. Het is egter ligt te begrypen , dat het zwaarftc Water het Iigtere moet wegdringen.

M. Gewisfelyk; en zulks met des te grootere kracht, hoe dieper die ftroom, welks Water het

lïgtfle is, Dit zy genoeg van de vcrè'enigde

ftroomen.

Laaten wy nu onzen aandacht veftigen op de fnelheid van ftroom eener Rieviere, welke zich in Armen, en Zy-takken verdeeld.

,, Wanneer een ftroom zich in Armen verdeeld, ,', is zulks altoos tot voordcel van den Hoofd,, ftroom ; die zich dan een langen tyd in goeden ,, ftand zal konnen houden, vooral, als het ver,, val der Armen, of wel een derzelver grooter is, ,, dan het Bed van de Capitale Rievier."

De reden hiervan is klaar. —— Door de verdeeling word dc ruimte van het Bed beneden wyder, cn ruimer , over zulks den afloop voor het

Water gemakkclykcr; ■ zulks zal merkelyk

worden geholpen, als het verval der Armen die van het Capitale Bed, of Hoofdftröom overtreft.

L. Gewisfelyk moet gemelde omftandighcid van den ftroom der Capitale Rieviere zeer voorG g 2 .deelig

Sluiten