Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gesteldheid der Rievieren, enz, 501

~, eene verlamming van ftroom , of vermindering ,, van fnelheid. "

Zo voordeelig het is voor eene Riever, dat dezelve zich in Armen benedenwaards verdeeld, even zo nadeelig is het, als dezelve in haare loop , hier en daar Zydelingfehe Uitloozingen, of Zytakken uitgeefd; — deze immers tappen een goed gedeelte van Water af, welke de Hoofd-ftroom anderzïns noodzakelyk behoorde te hebben , ten einde met eene genoegzame fnelheid af te firoomen , en de diepte van het Bed beneden by dc plaats der ontlasting in haar Bed te behouden.

L. Het is onbetwistbaar ; — dat hoe meer Water door Zydelingfehe wegen uit eene Rievier word afgetapt, hoe geringer de hoeveelheid in de Hoofd ftroom moet worden ; cn even daarom moet de fnelheid van ftroom in laastgemelde afneemen: weshalven alle Zydelingfehe Uitloozingen voor een anderzins wel geftclde Rievier nadeelig moeten zyn.

M. Alle Zydelingfehe Uillozingen zyn egter niet altoos nadeelig ; ——■ By aldien deZy-takken beneden, en wel digt by dc Mond zich bevinden , zal dc ftroom boven dezelve veel voordeel trekken , om dat daar door de afloop verhield, en de ftroom alzo in ftaat gefteld word, om haar Bed diep te houden : maar zyn de Zydelingfehe Takken hooger gelegen , dan moet dat gedeelte van den ftroom, welke tusfehen deze Uitloozingen eii d?n Mond gelegen is, eene merkelykc verlam-* G g 3 Kling

Sluiten