Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gesteldheid der Rievieren, enz. 505

,, Dc hoeveelheid dei Water in een bepaalden ?, tyd door het Bed eener Rieviere loopende , is „ in dc famcngcftelde reden van de fnelheid, en

van den inhoud des Profils, door welke het ,, Water geftort word."

Dc waarheid van dit voorftcl is blykbaar uit het voorig verhandelde : want wy hebben gezien, dat de verfpilling van Water uit een Gat of Profil van uitloozing verkregen word, wanneer men de vierkante inhoud van het Profil vermeenigvuldigd met de fnelheid.

L. Onlochenbaar is dus de hoeveelheid van Water, welke door een Profil of doorfnede van een Rievier in een zeker tyd geftort word, in de vermeenigvuldigde raden va» de vierkante inhoud des Profils, en van de fnelheid. —— De wyze hoe dit te berekenen, hebt ge reeds my geleerd.

M. Het zal dan niet nodig zyn ; ons daar over breeder uit te laaten.

,, Hoe grooter het Verval, en de inhoud van ,, eene Rievier is, hoe meer Water zy afbrengen ,, zal."

L. Buiten kyf. — Hoe grooter het Verval, hoe grooter de fnelheid; gevolglyk hoe meer Water in een zelvde tyd kan doorvloeijen: — Insgelyks hoe ruimer het Bed, hoe meerder de hoeveelheid, diensvolgens , hoe grooter de toevloed in dezelvde tyd zal zyn. ;

M. Recht zo. -

„ Twee Rievieren van ongelyke inhouden, G g 5 „ doch

Sluiten