Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K 35 X

cok declareerden dat naar inzien daaraan niets was te verbeeteren, ontfing op den weg een geflootea paqnet van den admiraal Elphinstone en den generaal Craig met de volgende mislive van daags te. vooren.

„ Wel Ed. Groot Achtb. Heer!

De generaal majoor Craig op dit moment te-* „ rug gekoomen zynde en in ovcrweeging genoo„ men hebbende het gefchriit, het welk hy de eer „ had aan UEd. Groot Achtb. ter hand te ftellen, ,, hebben wy vermeend, dat in eene zaak van zulk „ oneindelyk belang voor het geluk en den welftand „ van duizende van beide natiën, het ons betaamde j, dat geen gebrek &an naauwkeurigheid en formali,, teit ons zoude worden toegefchrecven, en derha!* „ vent,, vermits het gemelde gefchrift door den gene„ raai majoor alleen geteekend was, en weegens „ den haast, in welken hetzelve was opgefteli, in „ veele opzigtcn niet zoo volkoomen en comp eet ■„ was, als wy voorneemens waren hetzelve |ö| UEd. Groot Achtb. overweeginge aan te bieden t „ hebben wy thans de eer hier in te fluiten een ge* „ fchrift nopens dit onderwerp, het welk wy hoo„ pen dat ten volle ons oogmerk om de intentie i, van Zyn Groot Brittannilchen Majefteit hekend ,, te maaken , bereiken zal, en wy hebben de eer „ 'er alleen bytevoegen dat wy V6-trouwen, dat , „ uit aanmerkinge van regtvaardig!,eij, hum-mitei? „ en attentie voor het geluk des volks, over h?e „ welke UEd. Groot Achtb. prefideert, UEJ. Groof Ca J5 Aclitb,

Sluiten