is toegevoegd aan uw favorieten.

Verbaal, gehouden by den commissaris van de Caap de Goede Hoop, A.J. Sluysken [...] den 10 juny 1795, en de overgaave van die kolonie aan [...] Groot-Brittannien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X H9 X it Goede Vriend! Met de uiterfte bevreemding heb ik uit UEd. „ rapport van half twaalf uuren vernoomen , dat „ men de Engelfchen, die tusfehen de paarden van „ onze ruitery zyn doorgedrongen en zig teegen de „ onze met geveld geweer paraat hebben gehou„ den, weederom heeft toegclaaten te vertrekken, „ daar men dezelve in teegendeel had moeten trag-„ ten meester te worden of met geweld te kcerem „ Ik mag dus niet afzien UEd. met allen ernst te „ recommandeeren, te zorgen dat voortaan dierge„ lyke ongercgeldhceden niet meerder plaats heb„ ben, maar om met en beneevens de kaptains der „ burgcrye de noodige ordres te ftellen om cpen„ baar geweld, waar onder het aan land zetten van *, gewapend volk, het doordringen van deeze tus,\ fchen onze kavallerye» en den aanftelom met ge„ veld geweer de onze aftewagten, zeer zeeker „ moeten werden gercekend, ook met allen moo„ gelyk geweld te keer, te gaan , en moet by „ wcederverfchyning aldaar op dezelve worden

„ gevuurd.

„ Waarmede ra groete blyve,

UEd. goede Vriend!

„ In \ Casteel de goede Hoop, den „ li July 1795— KgciY)

A. j- SluYskbn. P. S. „ ÜÊd; zünén van deeze myne ordre aan alle „ officieren moeten kennisfe geevea'.

H 4 "