is toegevoegd aan uw favorieten.

Proeve van bybel en mengelpoézy.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

88

GODEVREE

Lykzang op bet afsterven van den

Boogeerwaardigen Hooggeleerden Heer. WILHELMUS van JRHOVEN

Wydberoemd Hoogleeraar der H. Godgeleerdheid en Kerkelyke Gefehiedenisfen in

Utrechts Hooge fchole Ontflapen op den 18 van Slagtmaand 1760

IHCet lieflyk morgenrood deednauwlyks de Oofterkimmen, Door zyne glanfien, als van gloeyend purper, glimmen, OF VROOMAART vindt zyn ziel door fchrik en angft

bekneld,

Hem drukt een zwaare laft, die hem iets akligs fpelt : „ Hoe, beril hy treurig uit, kan my geen flaap verkwikken? „Waar is myne oude veugde op'thartverrukkend blikken „Van'tvrolykuchtendlicht? Wat dreigt myn bange ziel, Dat haar zulk drukkend wee zoo fchichtig overviel?

Hy