is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het Committé Revolutionair in Amsteldam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 157 >

lyke voorziening vordert, en de verpligting van elft weidenkend Burger, om al wat in zyn vermogen is» tot herftelvan hetzelve byte dragen; heelt beflooten: in de kamer van het gemelde committé, op het Huis der Gemeente, een kist te plaatfen, ten einde in te zamelett, alle zodanige vrywillige giften van Gouden Zilverwerk, als Gespens, Ringen, Beugels, &c. het welk in het Placaat van den 13^ April door de Vertegenwoordigers van het Volk van Hollandj niet is begreepen; zullende daartoe vaceeren alle dagen, 's morgens van 12 tot 1 uuren, en aldaar een boek gereed houden , waarop alle zodan-'ge waare Vaderlanders, dewelke zulke onnodige vercierfeien ten nutte van het Vaderland wel willen opofferen, hunnen Naamen kunnen teekenen, alsmeede het door hun gefourneerde, opdat ook aan de Nakomelingfchap b'yken kan , dat deeze ftad noch waare Volksvrienden opleevert, welke vrywillig tot redding van 't Vaderland en tot daarftelling van 't algemeen Geluk willen toebrengen.

't Committé vertrouwende dat de Vaderlandsliefde, van Hollands ingezetenen niet minder zal zyn, als die onzer Franfche Broederen, dewelke zulke grootfche voorbeelden van Opofferingen, voor 't algemeene Heil gegeeven hebben, nodigt alle hunne Medeburgers in andere Steden en Plaatfen deezer Provintie uit; om op dezelve wyze, blyken van hunne medewerking tot vestiging onzer Vryheid en aangeboorene Rechten

te willen geeven. '

HEIL & BROEDERSCHAP, uit naam van 't voorn. Committé.

Ook