is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het Committé Revolutionair in Amsteldam

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 163 >

jlooten het zelve met noch eenige andere na den Haag te verzenden.

Ook werd de volgende Brief na den Haag verzonden. —

Het Committé Revolutionair der Stad Amfteldam, aan de Provifioneele Rtprasfentanten van 't Volk van Holland in den Hang.

medeburgers!

Gezien hebbende in het dagblad uwer zittingen van 2 April jongstleeden, dat by u is ingekomen Zekere Misfive van de Municipaliteit van Dordrecht houdende klagten, over het Committé Revolutionair der Stad Amfteldam „ over willekeurige Remotien ' onder anderen te Ameiden alwaar de Schout Ver, hagen, zynde een oprechte Patriot geremoveerd; „ en zekere Slype , een Voorftander der oudé " Conftitutie is aangeVeld." 't welk door U is gefield \a handen van 't Committé van Voorlichting om advis.

Vermeend aan uwe Vergadering te moeten voorftellen, voor eerst, dat het committc revolutionair, een Steedelyk Committé zynde , zich zedert twee maanden met geen zaken buiten deeZé Stad heeft bemoeid, en dus aan dezelve geene willekeurige Remotien kunnen worden toegefehreeven, ten andere U te verzoeken dat Copie van gemeldé brief der Municipaliteit van Dordrecht mag worderi L 2