Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï6 T A F R E E L

ALBUQUERquE vond goed van dien kleinen oorlog een einde te maken, door de verwoefting van Suez. Hy ging met ene vloot de rode zee in, doch hy was gedwongen re rug te gaan. Zedert was hy bedacht op verfcheiden middelen, om tot dit zyn ,doel te ko • men , 't geen hem zekerer ondernemingen voor ene wyl deden uitftellen.

De Turken hadden Egypte veroverd. Europa begon 't juk van flaverny aftefchudJen , *£ geen zyne bewoners, zedert de overwinningen der Romeinen, verachtelyk gemaakt had. De Vorften, ten einde de buitenlporige onkosten der kruistogtcn goed te maken, waren genoodzaakt ge weeft hunne flaven en landeryen te verkopen, 't Recht van eigendom begon onder de burgers ingevoerd te worden Ondertusfchen, zonder de ontdekking van vasco de ga ma zou dit flauwe licht der vryheid weder uitgebluscht zyn. Da Turken gingen 't menfehdom onderdrukken, en dit juk zou nog zwaarder geweest zyn als 't voorige, zo deze woeste veroveraars van Egypte niet na de Indien te rug gedreven waren door de Portugezen. Meefters van den handel der Indien, zouden zy de ont. zachlykfte zeemagt van de waereld gehad hebben, die Engelanl, verdeeld door de belangens zyner vryheid, en Vrankryk. door die zyner meefters, niet zouden hebben kunnen in even- ' wicht houden. De godsdienst hield Duitsland, en de eifchen eens tyrans en bedriegers Italië verdeeld. Europa kon gene genoegzame magt tegen die der Turken opleveren.

In byna ganfeh Europa brengt een gods. dienffc, die geduurig met zich zeiven en ene'

on-

Sluiten