is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafreel van de bezittingen en den koophandel der Europeänen in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

66 TAFREEL

moeten keren. By de Nederlandfche Maatfchappy zyn de partikulieren van deze vryheid verftoken; anderzints zouden zy zich zekeriyk die ten nutte maken; zo wel als die om re handelen op Jedda , een haven twintig mylen van de heilige ftad gelegen , alwaar een vry bloeijendtn handel gedreven wordt. Suratte zendt hier alle jaren drie fchepen, waar van de ladingen voor io,oco, oco Livres verkogt worden: Bengale zendt hier twee of drie fchepen heen, wier ladingen een derde minder waardig zyn, en beitaan uit ryst, gember, faffraan, zuiker, zyden ftoffen en katoen e lywaten. Deze fchepen vinden aldaar de vloot van Suez , twe of drie dagreizen van Kairo , aan het uiteinde der Rode zee gelegen. Zy beftaat gemeenlyk uit twintig fchepen , geladen met mondbehoeften en koopmanfchappen, waar voor zy koffy, katoene lywaten, zynde ftoffen en fpeceryen ontvangt. De onkunde en traagheid der zee ■ lieden doet een groot gedeelte dezer goederen een prooi der zee worden. Zy worden gedeeltelyk in 't latad vertierd , en gedeeltelyk gekogt door de Karavanen die na Mekka reizen.

Deze ftad is den Arabieren altoos dierbaar geweest; zy geloofden dit de geboorteplaats van Abraham te zyn; zy liepen in aantal derwaarts hun godsdienst verrichten, in een tempel , wiens grondlegger zy hem meenden te zyn- Mohammed vernielde zyne beeldenen weidde dien den enigen God toe. Hy beval, dat alle navolgers zyner wet, zich ten minften ééns in hun leven derwaarts moesten begeven. Een bewys zyner Staatkunde was 't bevel, 't geen hy

gaf?