Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S24 T A F R E E L

ingewortelden haat tegen de Spanjaards hebben , van hen overgenomen. Onder de genen door de Inquifitie veroordeelt , waren vele joden , die in Brazil en van hunne vrinden in Europa onderftanden ontvingen , die hunne nyverheid werkzaam konden houden. Zy plantten hier 't zuiker-riet , dat zy van Madera hadden doen halen. Deze zuiker algemeen getrokken wordende , zo werdt dit een zeer aanmerkelyke tak van handel, riet Hof van Lisbon begon te begrypen dat deze volkplanting , welke het dus lang befchouwd had als ene Modderpoel, waar in zich de vuiligheden van 't koningryk ontlasten , enig beftuur verdiende. Het zondt , in den jare 1549, thomas de sousa derwaarts als Gouverneur. Zodra hy deze bewoners , welke altoos in de Regeringloosheid geleefd hadden , aan de burgerlyke orde gewoon gemaakt hadt , vestigde hy zyne aandacht op de landzaten , met welke hy zou moeten bandelen , of ftryden.

Dit land werdt meest bewoond door kleine , omdwalende Natiën , die gene gemeenfchap met elkander hielden. De meesten leefden in twedracht. Enige beftonden van de jacht en visfchery, andere van den landbouw. Maar men zag dat dit volk , over 't algemeen, een en 't zelve karakter hadt. Dit volk heeft de geftalte der Europeanen , maar 'c is zo fterk niet ; 't heeft minder ziektens en leeft niet zelden langer dan een eeuw. Het kende te voren gene klederen , nu draagt het een gordel. De vrouwen dragen 't hair zeer lang , de mannen zeer

kort ,•

Sluiten