is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafreel van de bezittingen en den koophandel der Europeänen in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DES. BEIDE INDIEN. 429

fcheiden zy van elkander en verdelen de kinderen. Dezen beminripn zy zeer ftérki Onafhanglykheid wordt in hen van de tederite ïéhgd af seëerbiedigt; nimmer flaat , nimmer kaftyd men hen. Men zoude vrezen , hierdoor dien krygshafcigen aart uittedoven , die de grondilag van.hun karakter zyn moet. 7v zyn de gélukkigfte kinderen van de waereld ; der ouderen liefde gaat lomtyds zo verre, dat de vader zes maanden na den dood zyns kinds op 't graf tranen , > en de moeder de melk uit hare borften op t zelve

uitftorten. '. , ,

De banden der vriendfehap zyn onder hen zeer fterk en duurzaam; zy eindigen niet, dan met den dood. Hun gezond oordeel en Snedigheid is verbazend groot. Zy hebben gene diepe overdenkingen , maar gezangen , die wy misfehien eentonig vinden, omdat wy 'er te onervaren in zyn. Hunne danfen , die met de wapenen in de hand volbragt worden , zyn een zinnebeeld van den oorlog. Een vreemd aanfehouwer vreest ieder ogenblik den grond met bloed beverwd te zien. Dit is het natuurlyk gevolg van hunne taal en zeden. Ene hunner fterkfte driften is die tot het hazard-fpel, onder 't zeiven worden zy doldriftig.

Bygelovigheid is hun zwak , maar dit doet hen minder lyden, dan de befchaafde Volkeren , welke vele Artzen hebben , die hen daarvan genezen willen. De Iroqueezen hebben een verward denkbeeld van een Opperwezen , dat de waereld regeert. Zy bekommeren zich niet over zyn beftuur. Zy fehy-

nen