is toegevoegd aan uw favorieten.

Tafreel van de bezittingen en den koophandel der Europeänen in de beide Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43o T A F R E E L

nen enig denkbeeld te hebben van een toekomend leven , Het geen zy niet zo zeer hegten aan deugd of ondeugd. Evenwel fchynen zy te dénken , dat de beste Jager , na zyn dood , den meesten overvloed zal genieten, waarvan de andere verdoken zullen blyven. Zy hebben over 't algemeen meer hoop dan vreze. Zy ftelien veel in hunne dromen, wier herkomst zy van een meerder wezen afleiden. Dezelve zyn meest bloedig en akelig. De oude vrouwen dromen beroepswezen , zo als onder ons de lediglopers bidden en zingen. Te vérgeefscb zogten de Christenen hen hieromtrent te ve; lichten. „ Gy , „ antwoordden zy , gy fpot met het geloof, ,, dat wy aan de dromen hegten , cn gy vordert, dat wy oneindig mui waarfchynelyke „ dingen geloven."

Deze droefgeestige gewaarwordingen zyn de enige bronnen der gefchillen onder de Wilden, welken doorgaans bygelegd worden door h»t rantiche [ïgchaam van de Ratje. De jacht geeft ook dikwyls gelegenheid tot twist; de fchermutzelingen , die daar uit ontftaan , zyn het zaad van ene altoosduurer.de vyandichap. De Oorlog wordt niet door één aliecn , maar door de gehele natie befloten , waarvan de voor- en nadelen in ene algemene vergadering overwegen worden. Wanneer dezelve rastgefteld wordt , dan nodigt men 'er ook de Bondgenoten toe , 't geen zelden afgeflagen wordt. Vervolgens verkiest men een Bevelhebber, cn deze keuze woidt veel door de gelaatkunde bepaalt. Daar de Wilden met wetea wat het is te veinzen, kan men op

hun-