Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

500 T A F R E E L

weinig waren overgebleven , welke alle na een beter verblyf baakten. Dit kwand fprbot uit de te eigenduokelyke magt der bettuürders , de geringheid der gronden die men ieder toeftondt , dc fchattingen die rn'en den Planters, van hunne eerfte vestiging af, oplag/, en het verbod om flaven te hebben. De wanhopige ftaat der bezitting deedt ein »• lyk het Britfche Ministerie de Regerings-form der andere Volkplantingen aldaar invoeren. Zedert dit tydftip maakte zy een vry annzionJyken opgang , hare Moerasfen hebben ene grote menigte Ryst opgelevert , en op de hoge gronden wordt heter Indigo geoogst dsn die van Karolina. Vóór het jaar i?6$ 'hadt men 'er Ó3:v7o Akkers land uitgedeeld De Landeryen welke in 1763 maar 3 livres 7 ftuivers 6 penningen op brr.gr.en , wierden in 1776 verkogt voor 67 HVres 10 ftuyvers. In 1769 voerde de Volkplanting uit voor ,6^5,418 livres , 't welk zedert veel is toegenomen en nog veel groter kan worden De bevolking bedraagd fkchts 30,000 menlchcn, meestal flaven. '

Onder , den naam van Florida verftond de Spaanfche eerzucht voorheen alle de landen tusfchen de Golf van Mexiko en de noordlykfte gewesten van Ame.iKa ; doch zedert heeft de fortuin dezen naam bepaald tot het Schiereiland tusfchen Georgië en' Louifiana gelegen, lukas v£i,AsoüEs,ceen' Monitor, zetre hier het eerst voet aan land en wierp op ene listige wyze een groot gedeelte der bewoners in ketenen. Dit gewest bleef lang in vergetelheid, wanneer het geheugen daarvan verIe-

Sluiten