Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BERICHT. vu

fikynt de kennis van die geenen, welken reeds door my genomen zyn, te onder ft ellen.

Wettigt zullen zy, die in Natuur- en Wiskunde ervaren zyn, dit gefchrift onbevóórdeeld kezende, my befchuldigen, dat ik al te wydloopig geweest ben, en hier en daar te lang by zaaken verwyld heb, welken uit zich zeiven baarblyhelyk waar en, of ten minsten rechtflreeksch, als gevolgen, uit de eerste grondwetten der beweeging van het water afgeleid konden

worden. ■ Edoch dezulken gelieven in

aanmerking te neemen, voor wie, en met welk oogmerk ik dit in den Jaare 179a fchreef? te weeten, ter onderrichtinge van eenige Ingelanden, van welken ik niet onder ft ellen\konde, dat zy met foortgelyke onderwerpen gemeenzaam bekend waaren, en die nochtans eenige bedenkingen voorgedraagen hadden, welken ik, hoe onbeduidend ook, meende te moeien oplosfenm Van dien aert is, by voorbeeld, de bedenking cp bladz. 15, of men, naamlyk, by het berekenen van de Capaciteit der openingen ter wederzyde van het Paalwerk, tevens de diepte in aanmerking behoorde te neemen? Eene beden* 4 k'M i

Sluiten