Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door den Heer petrus camper. 7

ftrekt zijn de gevolgen van een flegten , zo groot, zo wezenlijk, en zoo gewigtig, die van den besten, Schoen |

Daar zo groot een Generaal als Xenophon zig niet fchaamt om over het behoud der paarden - voeten lesfen pa te laaten, daar een Hertog van Newcastle en veele anderen het zig eene eere rekenen de fchoenen der paar» den te kennen ep te verbeteren, verwagt ik van hec gezond oordeel van mijnen Leezer, dat hij zijne ver^ wondering van zulk een gering fchijnend onderwerp door mij verhandeld te zien, ter zijde zalftellen, en mij niet veroordeelen voor dat hij het geheele beloop van deze verhandeling geleezen en gezien zal hebben, hoe veele kundigheden 'er te zamen moesten loopen om dit gewigtig ftuk na waarde te verhandelen!

^ Eerftelijk zullen door mij de voet en de gang ont« ieeó en wiskundig beichouwd worden; daarna zafik den Schoen, deszelfs deelen en waare gedaante, betrach" ten; ook aantoonen welk een Schoen voor mans vrouwen en kinderen de beste zij ? Eindelijk zullen alle de Ziektens uit flegtc Schoenen gebooren onderzogt, en derzeiver geneezing aangeweezen, worden,

EERSTE HOOFD-DE EL.

Over den Vuet.

§. I. Aangezien het niet volftrekt noodzaakelijk is den geheelen voet op eene uitvoerige wijze ontleedkur, dig te befchreiven , willen wij daar over onzen Leezer liever naar den Grooten albinus, naar cheselden, of naar sue verwijzen: of zoo hij omtrent de taal bepaald is naar de afbeeldingen en bei fchreivmgen van bidlo en palfyn. Om evenwel onze gedagten klaarer voor te draagen zal het noodisr zijn een weinig daar van aan te haaien.

Onze voet Fig. 1. wordt gedeeld in den voet 2Hy den voorvoet 110. en de teenen ÖT. De voet is te zamen gefteld uit zeven beenderen, de voorvoet uit vijf, De teenen hebben ijder drie kootjes, yi.tgenooA 4 ' mejfc

Sluiten