is toegevoegd aan uw favorieten.

Leven der Nederlandsche dichteren en dichteressen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JB IJ L A A G E N. io£ VERTAALING

DÈK VOORGAANDE FRANSCHB

MEMORIE, (f.)

\7"ooreerst zal men bevinden, en dat naar waarheid, dat de Heer van St. Aldegonde, eerfte Burgemeefter van Antwerpen, oirzaak is geweest van het verlies dier genoemde Stede, uit hoofde dat hij zelve het beleid en de behandeling van zaaken, die het krijgswezen

be-

(f) Deeze bovenltaande Memorie fchijnt een Plan van Advijsoï Requeste geweest te zijn tegen den Heere St. Aldegonde, betreffende de overgaave van Antwerpen 158 — De taalkundige L.eezer zal zien, dat ze niet geauthentifeerd is, als misfende addres, ondertekening enz. als ook dat de meeite zaaken ingewikkeld zijn voorgefteld —■ Wij wildenze echter niet verheelen, 20 als ze ons door de gunfte van den Hoog Eerw. Heere Adr. Kluit in 't oirfprongkelijk MS. is medegedeeld , opdat men over 't voor en tegen in dit geval van Aldegonde zoude kunnen oordeelen. Alleen komt ons aanmerkelijk voor, dat in deeze ganfche Memorie niets gerept wordt van de eerfte en eigenlijke oirzaak van het verlies van Antwerpen, dewelke Bor XIX. B. bl. 466. (b) vergel. 468. (b) & 598. (a) orts opgeevt, en daar Aldegonde de Stads Regeering genoegfaam van gewaarfchouwd had. — Zo veel blijkt echter uit het begin dee^er Memorie (vergeleken met het fchrijven van H. de Groot , hier voor bladz. 31. in ons Levensverhaal aangehaald) dat 'er eenige misdagen in 't vervolg van de verdediging van Antwerpen begaan zijn, die, of aan Aldegonde's minervarenheid in Krijgszaaken, of misfchicn aaa eenige hoofdigheid in Hem moeten worden toegefchreeven.