Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iS LEVEN van

der kundige Gemeente bekragtigd is.

Het zoude intusfchen eene niet min partijdige dan gevaarlijke grootfpraak weezen, indien men de vertaalingen van Feitama als vrij van alle gebreken wilde affchilderen. Hier en daar, dit erkennen wij onbefchroomd, vermindert eene gedwongene ftijfheid de bevallige levendigheid , hier en daar verzwakt eene geestelooze flaauwheid de zinrijke kragt van het oorfprongelijke. Doch deeze, fchoon anderzins gewigtige gebreken , deeze ontfierende vlekjes , welke de menfchelijke zwakheid , als zo veele vernederende gedenkteekenen haarer magt, Feitama 's Kunsttafreelen met eene nijdige hand heeft ingedrukt, zijn waarlijk zeldzaam , en nergens zo aanmerkelijk , dat zij de verdienfhen van het geheel kunnen verduilteren. Gaarne zouden wij , ter ftaaving deezer algemeene beöordeeling, Feitama's vertaalingen hier ftukswijze beöordeelen, en derzelver veelvuldige fchoonheden , ilegts door zo weinige fmetten bevlekt, als met den vinger poogen aantewijzen, zo niet de waardige behandeling dier uitgebreide lToffe veel ruimer plaatfe vorderde, dan wel dit klein beftek eener beknopte levensbefchrijving fchijnt aantebieden. Elk ftuk is eener uitgebreide verhandeling waardig , en wij zouden reeds het enge perk onzer bedoeling moeten over-

fchree-

Sluiten