Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE, -xxvii

ftond de noodige verzoekbrieven ,- aan de gezamentlijke Leden, ai

Deeze voor ons zo gedenkwaardige vergadering, werd door den Hoogleeraar bonn, in hoedanigheid van Voorzitter , geopend met de volgende

REDEVOERING..

ZEERGELEERDE EN ZEER ERVARENE HEEREN, BESTUURENDE EN VERDERE LEDEN VAN DIT GENOOTSCHAP, TER BEVORDERINGE DER HEELKUNDE!

ZEER AANZIENLIJKE, VEELGEËERDE TOEHOORDERSI

„ Onder alle de Maatfcbappijen van weten„ fchap of kunst in ons vader land, is er mogelijk „ geene, dan dit ons Genootfchap,waarnaar zo „ lang en hartli jk ge wenscht is,waarvan het eerfte „ ontwerp, voor zo veele jaaren reeds gefchetst , " daarna aan onderfcheidene plaatfen bijna „ gelijktijdig voorgenomen, eindelijk, zo on„ verwacht als gelukkig , binnen deeze ftad, tot ftandgebragt, en zo op de gunftige toezegj> gingen van Gr00t Achtbaare Befchermheeren&, als op bereidwillige toetreeding en „ reeds betoonde medewerking zijner Leden

Sluiten