Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXII

maar gedroeg zich over V geheel met eene lijdzaamheid, die zehdzaam gevonden wordt Zes „ volle weeken fukkeldt hij, te gelijk met zijnen V / f I ~ toQevead was voor beiden het denkbeeld dat zij eikanders biiziju moesten derven — „ Beiden hegeerden zij, elkanders troost, Maar ook beiden jehroomden zij het fchadelijke der ontroe„ ring- terwijl ook beiden zich even zeer bekom„ merden voor de Frouw en j\loeder, welke de ge„ liefde lijders te bezorgen had, die de berichten „ moest overbrengen, en van welre het te vreezen " ÏÜS\ z'b,door bovenmatige infpanning. haar er ?■> jachten, ook zich zelve zou henadeelen." (*)

Aldus was onze vriend, midden in zijne eigene rampen, vol zorge voor hun, aan welken Hij, naast God, alles dank weel. Tot het oogenblik toe, waarin Hij van zijne ouders en vrienden hier op aarde gejcaeiden, en van zijn lijden verlost werdt. ger noot Hij t volle gebruik des verjlands, terwijl zijn nan, nimmer ontrust, door het verfchrikhfke van een wroegend geweten. bij aanhoudendheid, de woon. plaats was van weltevredenheid en kalmte. O wenjchelijke fiand dèr ziele, waarin Hij zich bevond op hst ff er/bedde, die in de jeugd aan zijnen Schepper dacht, die in dagen van voorfpoed zo wel als tn tijden van benaauwdheid. door eerbied, gehoor■zaamheid en vertrouwen uitmuntte ! Ja dit was het onjcicubaar eigendom van onzen vriend. Hij, die 'meermaaien .ondervonden had, wat het zeggen Wil, >n bange «ogenblikken, het oog des geloofi-gerustJe kunnen vestigen, op de beloften der Godlijke Gtthjie, geopei.haard en verzegeld door Jefus Christus — Hij zag nu ook op den overften Leidsman ter Zaligheid; en .V welgeplaatst vertrouwen,

dat

(*) Zie Lijkreden op a. hulshoff, pag. 51.

Sluiten