is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

154

ZAAKEN VAN

te brengen, voor zoo veel .zulks immer practicabel zal zyn , de overige propolitien by voorfchr. Memorie voorkomende , en tendeerende" om op Malacca in het ftuk van den Handel te volgen het ontwerp van nu wylen den Gouverneur deBruyn, voor het welk deeze Vergadering zich reeds by vorige gelegenheden ten duidelykften heeft geëxpliceerd, om op Ceylon de Lasten te reduceeren, en aldaar zoo wel als op de Oosterfche Comptoiren den aanvoer van Ryst door particulieren, en de culture zelve van dat Graan zoo veel mooglyk te animeeren; mitsgaders om den Handel in Europeefche Articulen of behoeftens op laatstgernelde Comptoiren, als mede aan particulen met 's Compagnies Schepen en onder haare beheering toé te liaan ; om eenige kleine Comptoiren om de Oost van Indiën in te trekken, welke enkeld Lastposten zyn ; om op Batavia de adminiftratie van bet Suiker Pakhuis, welke uit hoofde van de verandering in den Handel in dit Articul, voor de West van Indien niet noodzaaklyk meer zoude zyn, in eene andere in te fmelten, en het Ambachtsquartier aldaar langzamerhand af te fchaffen: mitsgaders om door gepaste fchikkingen omtrent de Emolumenten van deeze en geene bediendens , vooral op Java's Compagnies Inkomften te vermeerderen , en in het algemeen na te gaan of niet het ftuk der Traéfemen. tenen Emolumenten van de Indïiche Dienaaren, op eene voor de maatfchappy menageufer en voordeeliger wyze konden worden ingericht , en het getal dier Dienaaren zelve verminderd. — Alle welke propolitien bevatten zoo veele nuttige, en voor de maatfchappy hoogst begeetiyke zaaken.

Dat met relatie tot den voorflag al mede by voorfchr. Memorie voorkoomende, om by expiratie van het Octroy,van de Amphioen Sociëteit de verkoop daar van anders in te rigten ; Commisfarisfen de Vergadering moesten informeeren, dat aan hun, gedurende derzelver Befoignes over deeze materie van wegens de Heeren Gecommitteerden tot de zaaken van de O. I. Compagnie, was ter hand gefteld eene Memorie daar over geformeerd door den Heer Kraa-

ne,