is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioS ZaakénvAn

's Compagnies belangens ten fterkften zouden vofde* ren , dat eenige daar toe gefchikte Perfoonen vvierdeh gedebp*icieert ^ en bekleed met eene uitgeflrekte magt en authotttelt , op de meest Convenabele wyze van hier uitgezonden, om efficacieufelyk de hand te lenen aan de executie der middelen, welken wy tot herftel der zaaken in Indien reeds hebben beraamd en vastgéfteld, of nog verder zullen beraamen en vasjdellen, en om wyders naa te gaan de geheele Indifche adminiftratie, te ontdekken dé ongeregeldheden, abuizen ert malverfatieri, welke daar in plaats hebben., de fchufdigen te flrafren, en yverige en getrouwde fubjeéten in derzelver plaats aan te dellen , en om in het algemeen met en benevens den tegenswoordigen Gouverneur-Generaal , en Directeur Generaal Van Indiën welke aan de van hier uittezenden Commisfarisfen Generaal op Batavia, zouden worden toegevoegd, en te overleggen eh te introduceeren de meest gepaste middelen om het goed bedter, en de orde te herdellen, en té doen herleeven, den Omflag en Uitgaven merkelyk te befnoejen, de Winden en Inkomflen té vermeerderen, en daar door, voor zoo verre zulks immer practicabel zal zyn, de Indifche Lasten te verminderen, tot eene voor de Maatfchappy draagelyke hoogte.

Wy hoopcn dat deeze Oogmerken zig ook gefterkt zullen moogen vinden, door de hooge goedkeuring Van Uw Hoog Mog. en, daar toe het aanzien, en de zoo nodige auctoriteit van zoodanige importante Commisfie, en die tot zulke gewiglige eindens zal moeten werkzaam zyn , zeer aanmerkelyk zoude flrekken^ wanneer Uw Hóóg Mog. die goedkeuring gunflig geliefde te manifesteeren, en tot een Con* Venaoel I rafisport, dtr van hier te zenden Commis. farislen, eenige Ooilogfchepcn vnn den Staat mogten worden gedefpieieert; verzoeken wy Üw Hoog Mog. op het eerbiedigst, dat het Hoogstdeztlver goede geliefte moge zyn, omtrent de voorfchr. zaak zoocia' ige maatregu'en te neemen, en ordi es te dellen , als Hoogstdezelve naar derzelve hooge wys*heid ten metsten nutte van de Comp. zullen oordeelen' te behooren.