Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG.

sts

te benoemen de Perfoonen die Hoogstdezelve tot het bekleeden van de by voorgem. Misfive voorgeflsagene Commisfie, by aldien die plaats moet hebben, het meest gefchikt zouden vinden. — En terwyl Uwe Doorl. Hoogheid ons daar by tevens heeft gelieven kennis te geeven dat Hoogstdezelve daar toe had benoemd den Heer Mr. Sebastiaan Cornelis Nederburgh eerfte Advocaat der Generaale Nederlandfche O. I Compagnie, mitsgaders den Capitein ten dienfte deezerLanden, Simon Hendrik Frykenius,en voords den Gouverneur Generaal van Nederlands Indiën, Mr. Willem Arnout Altingh,en den Directeur Generaal 1 lendrikvan Stokkum: zoo kunnen wy niet alleen niet afzvn Uwe Doorl- Hoogheid voor dit gecommuniceerde van onze dankbaarheid te verzeekeren, maar moeten daarenboven betuigen , dat deeze benoeming volmaakt met onze gevoelens overeenftemt.

Voorts, nademaal Uwe Doorl. Hoogheid ons onder anderen heeft gelieven te melden , dat het Hoogst-dezelve aangenaam zoude zyn , om hoe eerder zoo beter door ons te worden geïnformeerd van den voet op welken wy zouden vermeenen dat de twee eerstgemelde Heeren naar Indiën zouden kunnen en be- ... hooren te vertrekken, zoo ten aanzien van de beloo*ning welke die Heeren zouden genieten, als omtrent het'geen Uwe Doorl. Hoogheid varder nodig heeft geoordeeld, dat door ons zoude worden vastgedeld, zoo hebben wy de eer Uwe Doorl. Hoogheid eerbiedig onder het oog te brengen, dat wy met Hoogstdezelve volkomen inftemmende, dat geen gefchikter Perfoonen tot het waarneemen van voorfchr. gewigtig Ampt hebben kunnen worden benoemd, dan de Heer Mr. S. C. Nederburgh, en tevens confidereerende de kunde in de Oost-Indifche Zaaken welken de Heer Capitein S. H. Frykenius, gelegenheid gehad heeft te verkrygen , geduurende zyn verblyf als commandeerenden Officier van 's Lands Schepen >in Neêrlandsch Indiën, en de goede kermiste die Uwe. Doorl. Hoogheid heeft van zyne bekwaamheid, iever en naïviteit, naar voorligting van Hunne Ed Mog. de Heeren Gecommitteerdens van Hunne Hoog Moeenden, tot de zaaken van de O. L Compagnie,van * O 4 g<*

Sluiten