Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»i6- ZAAKEN VAN

gedagten zyn, dat de roet, waar op de twee Commisfarisfen Generaal, die van hier worden uitgezonden, zouden behooren te worden beloond, zodanig «ouden kunnen worden gereguleerd, als breeder is vervat in de twee Nota's, die wy de eer hebben Uwe Doorl. Hoogheid aantebieden, en waar aan wy de vryheid gebruiken ons te gedragen, dezelve aan de hoogwyze Confideratien van Uwe Doorl Hoogheid fubmitteerende.

Wyders verklaaren wy bereid te zyn , om zoo dra wy van de gedagten van Uwe Doorl. Hoogheid zullen zyn gémformeert , de aanllellingen te doen op deezen of zodanige» anderen voet als Uwe Doorl. Hoogheid meest convenabel zal oordeelen.

Wy zyn al verder met Uwe Doorl. Hoogheid, ten vollen van begrip , dat deeze Commisfie' van eene ampele magt zal moeten worden voorzien, en aange. zien moeten worden te repnefenteeren de Perfoon van Uwe Doorl. Hoogheid, als Opper Bewindhebber, en Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indiën, en wy zyn diensvolgens zeer bereid om zodanige ampele magt aan dezelve Commisfie te defereeren, als in daat zal weezen, om dezelve met het meeste effecT: te doen werkzaam zyn, en als door ons zelve word bezeeten, ten einde onze Vergadering in de Uitoeftening daar van door welgemelde Commisfie op het volledigst zoude kunnen worden gerepraj-

fenteerd. Wy meenen voorts dat de Inftructie

voor welgemelde Commisfie ook hier zal behooren te worden ingerigf, en ook gereguleert de Honneurs, die aan voornoemde Heeren in hunne qualiteiten in Nederlandsch Indiën zullen behooren te worden gedaan; en wy zullen ter requilitie van Uwe Doorl. Hoogheid, aan de Heeren Nederburgh cn Frykenius, onmiddelyk na derzelver aandelling, toevoegen Commisl'arisle'n, om met hun te confereeren, over het formeeren hunner Inftructien en te overleggen welke Perfoonen, tot derzelver adfistentie zullen nodig zyn, ten einde van het een en ander zoo fpoedig doenlyk aan Uwe Doorl. Hoogheid, verflag te kunnen doen, waar toe de

Ver-

Sluiten