is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

193

ZAAKEN VAN

ftigfte verzoeken , dat dezelve wel zullen willen voldoen aan dat geene, dat ter executie van al het zelve van hunne zvde nog word vereischt en daar toe de nodige Ordre te ftellen. '

Dat mede een Exemplaar van de gemelde Refolutie zal worden gezonden aan de'Gedeputeerde Staaten van de Landfchap Drenthe , en daar by aan dezelve gefchreeven, dat haar Hoog M >gende op expreffe Refoluiien van de hooge Bondgenooten nodig hebbende geoordeeld, om door eene Perfoneele Commisfie re doen revideeren de Q ;o> fes van de relpective Provinciën in de Lasten van het Bondgenootfchap, en onderzoeken de Financie van de Generaliteit, op het Rapport, door die Commislie aan haar gedaan, de voorfchreeve Quotes nader hebben gereguleerd , en tefFens vastgefteld , niet alieen de Lasten zelve , die voortaan zulkn moeten worden gedragen, maar ook dat de Staaten van Oorlog zullen moeten worden gezuiverd van de gebreken , waar aan dezelve zederd lange hebben gelaboreert; dat daar door eene merkelyke verandering in die Staaten zynde veroorzaakt , en in het byzonder ook met opzigt tot de Posten, die tot ru toe ter repartitie van de Landichsp hebben gedaan, haar Hoog Mogende in dit geval niet hebben willen nalaaten , aan dezelve Gedeputeerde Staaten, door de toezending van een Exemplaar van de genomen Refolutie , te geeven eene gederailleerde opening van de gemaakte fchikkingen , en dat verder haar Hoog Mogende vertrouwen , dat zy geen bedenken zullen dragen, om van hunne zyde die fchikkingen naar te komen, en te voldoen aan het geene tot de executie van dezelve verder word vereischt.

Dat van gelyke een Exemplaar van de voorJchreeve Refolutie zal worden gezonden aan den Raad van Staate en de Generali'eita Rekenkamer, om ie itrtkken tot narigt^

Als