Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT EN OORLOG. 231

N°, lO.d- Memorie, dienende tot opbelde*

ringe van de Betaalings-Lyste, ingerigt voer de Nationaale, Duitfche en Walfche Compagnien Infanterie, in dienst van den Staat; alsook, hoe dezelve vervaardigt, en byalle voorvallende omftandigheeden ingevult moet w~rden. £~\r> den vervaldag van ie^er Heeremaand, word de BeKJ taalings-Lyste, in gevolge het nevensgaande Model opgemaakt, en moet by het invullen van de zelve al het hier onder gelbecificeerde exaét geobferveerd worden. _

1. De Officieren, die werkelvk tot een Compagnie behooren, en dus bv dezelve betaald worden , moeten in die Colonnes geplaatst worden, volgens welke Charge zy hunne Traétementen trekken , al is het, dat de eene of de andere Officier eenhoogere rang bekleed, het welk evenwel met een enkeld woord in die zelfde Colonne moet bygevoegt worden: als mede indien'er Officieren zyn welke ge, dispenfeerd of by de Armée geplaatst zyn.

2. In de agter ff e tien Colonnes van de bovenpe Lyste word geplaatst alle de veranderingen , welke geduurende deeze Heeremaand by de Compagnie zyn voorgevallen : En word by de Officieren den dag gefpecificeert, wanneer zy aangefteld zyn, X de Afte van Zyne Hoogheid, het zy van aanftellinge of van verleende dimisfie,

het een Sergeant, Capitein des Armes, 1amboui of een Corporaal is, word altyd de Cnarge by het getal gevoegd; maar van alle gemeene Solda en nietf anders als eenig en alleen het getal. „ Set fp eek? van zelfs, dat de boven (te Lyste van

3' defterö

moet worden, door den Capitein Proprietair, en ^ Officieren,' welke tot die Compagnie^werke yk behooren: En indien het een of het ander by een Compagnie nog diende genoteert te worden, zoo. moet men zulks onder den Eed P1""?"' van

<*., In de Colonnes van de onderfte Lyste van verloore Manfchappen van de voorafgaande nfaan den, ak mede van deeze maand word S Plaa boven aan de Manfchappen welke het allerlangfte bv de Compagnie gemanqueerd, en zeirs mede op" de vooraflaand! BetaaHngs Lysten geftaan hebben, indien dezelve op de laatfteLyste van de P 4 S

Sluiten