Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hov. STAAT EN OQilLQG. 1784. 27

payen te refundeeren; welk Plan breeder hierna volgt gcïdfereert.

Fiat infertio*

Waarop gedelibereert, en Copie van het voorfz. Plan van Negotiatie verzogt zynde by de Heeren Gedeputeerden der Stad Dordrecht en de volgende Le» den, om daarop te verftaan de intentie van de Heeren hunne Principalen, is de finale Refolutie uitgefteld tot nadere deliberatie , en worden dezelve Heeren verzogt op het voorfz. Plan ten fpoedigften te willen uitwerken de last van de Heeren hunne Principalen ; en zal werden gefuperfedeert met het inbrengen der Refolutie van den a dezer ter Generaliteit, tot dat by Hun Edele Groot Mog. op het voorfz. Plan van Provintiaale Negotiatie finaal zal zyn gerefolveert.

Accordeert met de voorfz. Refolutien»

edele groot mogende heeren !

Het was niet zonder leedwezen, dat wy op gisteren ter Vergadering vaa U Edele Groot Mog. vernamen U Edele Groot Mog. Refolutie op een Misfive, waarby door den Raad van Staate aan Hun Hoog Mog. is vooraefteld, om de vier millioenen , uit de Kasfe van de Generaliteit aan de Oost - Indifche Cumpagnie gefurneert, door middel van een Negotiatie voor rekerang van de Generaliteit te doen, wederom te remplaceeren; en daar wy confidereeren, dat door deeze Refolutie aan de Geldfchieters dezer Landen een weg zal worden gebaand, om derzelver Gelden tegens een hoger intrest als tegens het welk aanzienlyke fommen van Penningen tot hiertoe met een gewenscht fucces hebben kunnen worden bekomen , en wy voor U EJele Groot Mog. niet kunnen nog mogen verbergen, dat de Kasfe dezer Provintie thans geenzints is in die fitua» de, dat daaruit de nog te doene betalingen zullen kun-

nen

Sluiten