is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bbc. STAAT EN OORLOG. 1784- 9*

verandering der Regeering binnen dezelve Stad , als mede' van de Vroedfchappen, by vacature van een of meer Vroedfchapsplaatfen aldaar, te doen uit Nominatien , daar toe by de Vroedfchap derzelve Stad geformeerd , en aan Hem, quafi als Erfftadhouder dezer Provincie, naar ouder gewoonte te prjefenteren ; „ midsgaders" , om by provifie Burgemeefteren en Vroedfchappen der Stad Alkmaar voornoemd te gelasten , hangende Uwer Edele Groot Mogenden delibe. ratien over deeze zaak nietwes uit kragte van derzelver meergemelde Refolutie van den 24 February voorfz. te ondernemen ofte te innoveren, neenmaar in tegendeel de Nominaties van de vacantvallende Vroedfchapsplaatfen, alsmede ter gelegenheid van de jaarlykfche verandering der Regeering van Burgemeefteren , Schepenen en Thefauriers aldaar, te formeren, alles ouaii volgends de Coftumen , tot dato van het nemen dier'Refolutie, gebruiklyk en geufiteerd geweest. — Terwyl het U Edele Groot Mogenden verder heeft behaagd ten opzigte van het laatstgemelde verzoek ten zeiven dage te refolveren en te verftaan, dat inmiddels en hangende ü Edele Groot Mogenden deliberatien de op handen zynde electien van Burgemeefteren , Schepenen , Thefauriers en Vroedfchappen der voorfz. Scad, onverminderd het wederzyds gefuftineerde, zoo wel van Zyne Hoogheid a!s van de Stad Aik« maar, en zonder daaraan ce minfte atteinte te geven, door U Edele Groot Mogende zoude worden gedaan; zoo dat het door ü Edele Groot Mogenden gerequireerd Berigt zig dienvolgende thaas alleen zal moeten bepalen , tot het primaire verzoek van Zvne Hoogheid , by opgemelde Mislive aan U Edele Groot Mogenden in voegen voorfz. gedaan. ^