is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïi2 eec. ZAAKEN VAN i784,

pleegd , waartoe wy derhalven onbevoegd wa. ren.

Wy erkennen wederom volkomenlyk, dat het jus Magiftratuum creandorum behoort tot die Regten, welken oorfpronkelyk en radicaal in den boezem van den Souverein redderen , en onaffcheidelyk aan den Souverein blyven toekomen; — wy erkennen al verder zeer gaarn , dat de refpeétive Steden en Plaatfen dezer Provincie in het generaal, en die van, Alkmaar in het byzonder , zig met geene Regeringsbeftellingen zouden mogen bemoeyen , zoo dezelven met geene Hmdvesten , Privilegiën en Octrooien van den Souverein daartoe zyn gequalificeerd ; dat het derhalven eene volftrekte feitelyke onderneming van die van A'kmaar zyn zoude , indien zy, zonder zoodanige Handvesten , Privilegiën en Octrooien , de exercitie van zoodanig jus Magiftratuum creandorum aan zig getrokken had. den; en dat zoodanige feitelyke onderneming in dat geval inderdaad eene enorme tefie zoude zyn geweest van de regren van den Souverein dezer Provincie. Zyne Hoogheid had derhalven de moeite niet behoeven te nemen, om door de allegane onzer eigene Handvesten , Privilegiën en Octrooien aantetoonen , dat Onze Prsdeces. feuren in Officio dezelven dan ook aan den Souverein van den Lande altoos verzogt, en dat wy dezelven alzoo uit den boezem van Hoogstdenzelven verkregen hebben , — naardien wy dit in thefi met Zyne Hoogheid volkomen eens zyn. —

Maar wat volgt hier uit? - Volgt nu , indien Wy Zyne Hoogheid deze Zyne (telling geheel toegeven, dat wv derhalven door het ne. men van de voorfz. Refolutie eene feitelyke onderneming begaan hebben ? Volgt daaruit, dat wy Ons tot het obtineren van zoodanige facuU tas Magiftratuum creandorum aan U Edele Groot Mog., als aan den Souverein van den Lande, zouden hebben moeten vervoegen? —

lm.