Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I4<5 dëc. ZAAKEN VAN 1784.

Groot Mog. , door Onze Pra>decesfeuren werd gedaan: —. om nu niet te repeteren, het geen hiervoren breeder is gededuceerd , dat hetzelve Oftrooi nooit eenig juridicq' beftaan gehad heeft, maar ab initio is geweest nul en van onwaarde. — Maar was na het Oftrooi van 1530, tyde van het voorfz. addres aan U Edele Groot Mog., ten eenemaal vervallen; was hetzelve daarenbo* ven in deszelfs aart en oorfprong notoir nul en onbeftaanbaar : dan kan, onder reverentie , al dat geene, hetwelk op dien grondflag van U Ed. Groot Mog. erroneufelyk verzogt, en door Hoogstdezelven tot ampliatie daarvan verleend is, niet anders, dan per fé nul worden geconfidereerd , en derhalven in geenerlei eonlideratie genomen werden. . ■

Doch, ten derden, vermeent men, dat boven en behalven al het geene voorfchreeven is, tot perëmtoire folutie van het voorfz. Oftrooi van ij88, dat is, tot probatie, dat hetzelve door Zyne Hoogheid in dezen trnllo jure wordt gereclameerd, flegts behoeft te worden aangemerkt, dat hetzelve door latere Octrooien van U Edele Groot Mog. volkomen is te niet gedaan of geabrogeerd , te weten , dgor het Oftrooi van dan 15 Maart 1610 , en het daarop gevolgde Oftrooi van 12 December 1619, gelyk zoo aanltonds nader zal worden aangewezen.

Trouwens, Zyne Hoogheid zelve beroept zig, in de derde plaats , ten aanzien van de verkiezing van Burgemeefteren , Schepenen en Thefauriers dezer Stad, op de voorfz. Oftrooien van U Edele Grool Mog. van den ij Maart 1610 en 12 December 1619, by het eerfte van welken te Alkmaar inderdaad is geïntroduceerd eene nieuwe conftitutie van Regeringe, uit hoofde der menigvuldige inconvenienten, welken uit het voorfz. Oftrooi van 1530 en 1588 van tyd tot tyd waren voordgefproten , „ overmids het ,> Oftrooi van Keizer Karei niet uitdrukte, hoe „ naar en binnen welke graden de Vroedfchap-

Sluiten