is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MC. STAAT EN OORLOG. 1784. «.23

bewezen: — redenen, welken Wy Ons flatteren durven, dat ten allen tyde by U Edele Gr. Mog genoegzame motiven zyn zullen, om degelyke Privilegiën en Octrooien aan Steden eu Plaatfen dezer Provincie te verleenen!

Terwyl by U Edele Groot Mog. weinig re> flectie kan verdienen , dat de Regering dezer Stad, kort na de aanftelling van Willem 111,, even gelyk in den jaare 1747 , na de verheffing van Willem IV., de Nominatien, niet alleen van Burgemeefteren , Schepenen en Thefaurier , maar zelfs van Vroedfchappen, aan Zyne Hoogheid, als Stadhouder, heeft gezonden; in confidentie nemende, dat dit gefchiedde door Regenten , van welken een ieder in dien tyd wel als om ftryd moest uitmunten , om den Prit.fe in alles te gelieven , 0111 by het gemeen voor geen vyand of Landverrader afgemaald te worden, en by fommigen van welken heerschzugt, eigenbelang èn grootheid zoo veele dryfveeren waren , om den nieuwgekuzen Sradhouder naar de oogen te zien, en tot dat ende zelfs zyne wenfehen te voorkomen. On niet te zeggen, dat deze daden Onzer pjaedtcesfeuren altyd voor volftrekt onwettige daden moeten worden gehot,den, waartoe zy, buiten permisfie en aucTorifatie van den Souverein , iu allen gevalle ten eenemaal onbevoegd waren ; en waartoe zy z g derhalven nog altyd aan U Edele Groot Mog. hadden moeten vervoegen; daar niemand, bui» ten den Souverein bevoegd of gequalificeerd is, om eenige ue minfte verandering tn Handvesten, Privilegiën of Octrooien te maken ; gelyk Zyne Hoogheid dit zelf in het breede heeft bewezen, en dit ook alzoo van de tyden van Philip van Bourgondien af, in den ja<.ra 1450, tot op den jaare 1728 toe, in materie van eenige alteratie of ampltaiie van dezelve Privilegiën en Octrooien, fuccesfi/elyk hier ter Stede is gclchied , zonder dat daarvan één eenig geval ter contrarie vooï handen is. ———>»

Wat