Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

#3* ©E£« ZAAKEN VAN x?m

door haar nader geprsfenteerd request en daar» „ by gevoegde Memorie verdaan zoude moeren „ worden tegen alle confequentien genoegzaam „ te wezen gedekt;

„ Uit eenen waren eerbied voor de nagedag. ,, teni< van Haare Koningl. Hoogheid, hebben 9, goedgevonden en verftaan, dat het voorf. dif„ ferent over de aanftelling van Salomon van

Echten tot Burgemeefter der Stad Haarlem „ zal worden gelaten ongedecideerd, in die ge,, ruste verwagting. dat Zyn Hoogheid, de Heer

minderjarige Erfftadhouder, door de Heeren, ,, aan wie Hoogstdeszelfs educatie is toever„ trouwd, geimbuëerd en geinftrueerd werdende „ van de waare belangens van den Staat en „ derzelver Grondwetten, Privilegiën en Gereg„ tigheden in het generaal, en van die der Ste„ den in het byzonder , tot de hooge Charges, t, aan hem gedefereerd, gekomen zynde, zig

„ nooit zal laten induceren , qm dit of „ soor'1 gelyk g K v A L zig tot een model 9, van naarvolgjng voortestellen ! —»

Want waar ergens worde in deze Refolutie het regt van eleóiie uit nominatien aan den Stadhouder in het gemeen toegekend? — De geheele Stadhouderlyke waardigheid wordt in dezelve niet genoemd , gevende ü Edele Groot Mogenden in de praemisfen alleen te kennen, dat wanneer 'er in het gemeen quaedien ontdaan over gemaakte nomina ien , door wie zulks ook zoude mogen zyn gefchied , de cognitie daarover aan U Edele Groot Mogenden, als den Souverein van den Lande , onwederfpreekbaar toekomt ; terwyl U Edele Groot Mogenden , wel verre van eenigszins te approberen her gee. ne door Haare Konii glyke Hoogheid, als Gouvernante, door de aanftelling van Salomon van Echten tot Buruemeeder der Stad Haarlem was gebeurd, ofte te homologeren de fusrenuën, die op dien tyd en by die gelegenheid door Haare Keningl. Hoogheid mogteq zyn gevoerd, in te,

gen*

Sluiten