Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BRIEFWISSELING. 239

wooners midden op de Schyf der Aarde, in heur grootfte uitgeftrektheid: Europa komt ook groo» tendeels voor het oog der Maanbewooners te voorfchyn; doch de Noorderlyke landen zien zy in de vei korting. Van Afia, benevens het Noord' en Zuid - America, zyn voor hen ook eenige aanzienlyke deelen zichtbaar, die zich echter, dewyl zy aan den rand liggen, szeer fmal te iamen trekken, lntusfchen is in deeze gedaante bykans de halve oppervlakte der aarde, die de meeste landen bezit, naar de Maan toegekeerd. By de geheele omwenteling der Aarde, in den tyd van 24 uuren, ko« men, uit de Maan befchouwd, de landen ter linkerzyde, aan den rand van de Aardfchyf verbeeld , te voorfchyn , en verdwynen weder aan den regenovergeftelden kant. Midden op de aardvlakte bellaan zy de grootfte ruimte, en naar de randen toe worden zy hoe langer hoe fmaller. De fchakeeringen van licht en donker op den Aardbol, ten aanzien van de landen en zeeën, en de ongelykheeden der eerfte, heur dampkring en verfcheidene laagen van wolken, zyn hier in deeze afbeelding, naar alle mogelyke waarfchynlykheid, door den Heer Bode in agt genomen, en zodanig voorgefteld, als men vermoedt, dat zy zig voor da maanbewooners zouden kunnen of moeten vertoonen, in zo verre zy van zintuigen, gelyk de onze , voorzien mogten zyn.

Zie daar, myn Zoon ! al wederom eenig nieuw voedfel ter uwer overdenking en befpiegeling;

P 3 maak

Sluiten