is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Tweede afdeeling; behelzende de natuurlyke historie des aardryks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aardryksbeschryving 81

Vrankryk, Spanje en andere landen, nederzetten. Men gist ook uit eene groote meenigte van gedenkteekenen, welke deeze afstammelingen van Magog hebben nagelaaten , dat dit land, niet lang na de verhuizing uit Babel, door hun is bevolkt geworden; en dat zy, schoon van tyd tot tyd in verschillende stammen verdeeld , en door andere natiën met verschillende naamen genoemd zynde, steeds hunnen ouden naam behielden, even als de nazaaten van Gomer den hunnen, als wordende tot den huidigen dag toe Gomerai geheeten; terwyl den eerstgemelden door de Grieken en Romeinen de naam van Scythen, en den laatsten die van Celten gegeeven werd.

De historie vertoont ons dit volk , ten aanzien van deszelfs oude karakter, als ruuw en onbeschaafd, en eene onverwinnelyke zugt bezittende voor zyne oude gewoonten , en gantsch ongeneigd om de beste middelen ter verbetering van zeden en ter verkryginge van nuttige kundigheden, van reizen naamelyk en leezen, eenig gebruik te maaken, zodat men veele van hunne gebreken aan hunne diepe onkunde heeft toe te schryven. Maar door de ongemeene zorge , welke hun groote monarch Peter de I. aanwendde om hun vernuft uit te breiden , en door de gestrenge wetten, welke hy maakte tegen allen, die zich (uitgezonderd op heilige dagen en hooge feesten) dronken zoopen, is geene geringe hervorming in hunne zeden te weeg gebragt; deeze wetten hadden waarschynlyk eenen grooten invloed op hunne harten, omdat hun van jongs af sterke begrippen wegens den hoogen eerbied en blinde onderwerping, welke zy aan hunne Vorsten, zo lang als dezelven geene nieuwigheden in den Godsdienst willen invoeren, schuldig zyn. In alle twyffelagtige gevallen zyn zy openhartig genoeg om hunne onkunde te erkennen, en gebruik te maaken van het gemeene zeggen, het is Gode en de Czaar bekend - Zy zyn groote liefhebbers van tabakrooken; mans beiden en vrouwen -, hebben de gewoonte .van een middagslaapje te nemen, en zyn, wanneer de omstandigheden zulks toelaaten, zeer gereed om zich aan eene II Afd. III. Deel E gemak-