is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Tweede afdeeling; behelzende de natuurlyke historie des aardryks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aardryksberschryving   109

stus Socinus was een inbooreling van Polen, en het getal zyner navolgeren is daar in de voorgaande eeuwe merkelyk aangegroeid. De Roomschgezinden zyn hier meest allen zeer bigot, en gelooven, of geeven ten minsten voor te gelooven, dat zy ■ hunne grootste overtreedingen en buitenspoorigheden uitwisschen door slegts eene enkele mis by te woonen.

. De. gewoonten en zeden der Inwooneren zyn zeer onderscheiden naar hunnen verschillenden rang en karakter. De voornaamste vermaakelykheden van den Adel bestaan in jaagen en dansen ook zyn zy zeer gezet op Schouwspelen, Operaas en dergelyke uitspanningen. De boeren ry-   den op schaatsen, loopen, springen of jaagen, naar de verschillende jaargetyen.

De kleeding der Poolen is, over het algemeen genomen, dartel en kostbaar; de Edellieden van verschillenden rang onderscheiden zich door dezelve. Sommigen draagen kostbaare Moscovische bonten, als Hermelyn-en-Sabelvellen, en dergelyken; terwyl grooten, die het minder betaalen kunnen, zich vernoegen met de vellen van Tygers, Luipaarden enz. Zy zyn ook niet bekrompen ten opzigte van andere sieraaden. De meeste luiden van aanzien draagen gemeenlyk een bovenkleed van zyde of laken, naar hunnen byzonderen rang en waardigheid, gevoerd en geboord met bont en andere optooiselen. Men zegt dat een Poolsch Heer doorgaans 40 of 50 stel klederen heeft: de Vrouwen vertoonen zich mede in grooten luister ; ja zelfs zyn de huisbedienden zeer rykelyk in hunne kleedinge. Maar de boeren draagen schaapsvellen, met den wolligen kant naar binnen, vooral in den winter; voor den zomer hebben zy rokken van ruuw laken, die digt om het lyf sluiten, en gemeenlyk aschgraauw van kleur zyn. De vrouwen, inzonderheid die op het land woonen, zyn zeer eenvoudig en net in haare kleedinge, maar haare bovenrokken zyn doorgaans kort.

Het voedsel der luiden van het meeste aanzien bestaat gemeenlyk uit versch vleesch, gevogelte en visch. Het

Run-