is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Tweede afdeeling; behelzende de natuurlyke historie des aardryks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aardryksbeschryving 217

italie Gallie of Duitschland hebben neêrgezet; deeze dingen zagen zy aan als te gering voor eene krygzugtige Natie De Spanjaarden zyn het eenigste volk in Europa dat den ouden weêrzin in de gemelde bezigheden nog blyft behouden, meer dan eenigen hunner nabuuren. Zy zyn, over het algemeen genomen, merkwaardig om hunne getrouwheid aan hunnen Vorst, yverig in hunnen Godsdienst, standvastig in hunne vriendschap, zedig in hun gedrag, onverschrokken in gevaar , lydzaam onder zwaarigheden , weldaadig en edelmoedig. Men zegt egter dat zy groote liefhebbers van minnehandelingen zyn, dat zy jaloers vallen en dikwyls ligtelyk gramstoorig worden in gevallen, die de Sexe betreffen; zy houden veel om hooger in karakter, en ryker in middelen te schynen dan zy waarlyk zyn en stellen veel gewigt in eene hooge geboorte. De vrouwen zyn niet minder merkwaardig, uit hoofde van haare leevendigheid , beschaafdheid, schoonheid en vernuft, welke haar zo bevallig maaken dat zy doorgaans eene meenigte van driftige minnaars hebben.

Hun smaak voor de Geleerdheid is vooral niet minder dan die van andere Volkeren, gelyk blykt uit de groote meenigte van geleerde mannen en werken, welken dit Koningryk in de laatste eeuwen heeft uitgeleverd, schoon men erkennen moet dat hunne naspooringen zich maar tot sommige onderwerpen bepaalen, uit hoofde van hunne domheid in het stuk van Godsdienst. Wat hun vernuft en geest voor Toneelstukken en Romanesque werken betreft, daarin erkent men dat zy alle Natiën te boven gaan. Het zoude hun ook niet aan doordringendheid en oordeel in de staatkunde ontbreeken, indien zy niet door hunne leevenswyze onder eene despotique regeering belet werden zich in dezelve te oefenen.

Veele konsten en weetenschappen worden onder hen aangemoedigd en tot volkomenheid gebragt, als het schilderen, het beeldhouwen, het bouwen, enz. In sommige takken van de zyde-weevery, in het bereiden van leder, het maaken van druk-papier, het bakken van eene byzonO 5 dere