Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AardryKsbeschryving. 339

dan een voet lang waren, schoon de meesten niet langer dan zeven of agt duimen bevonden werden. Een andere paal, die genoegzaam geheel nieuw was , opgenomen en doorgespleeten zynde , werd vol kleine gaten bevonden van het eene einde tot het andere, wier middelste omtrent zoo groot was als de steel van eene tabakspyp.

De kop van deezen Zeeworm is overdekt met eene soort van helm , die uit twee onderscheidene schulpen bestaat eene ter regter en eene ter flinker zyde, met welker punten hy in het hout dringt, of liever door het zelve heen boort, terwyl het stof, het welk van het hout afvalt, het dier ten voedsel strekt. Het voorste gedeelte des ligchaams van deezen worm is van eene witagtige zelstandigheid, gelykende vry wel naar een oester in smaak en kleur, doch het is in verre na zoo vast niet, maar zoo ongemeen zagt en teêr dat men het naauwlyks kan aanraaken zonder het te breeken. Het agterste gedeelte is vaster van maaksel, en van eene graauwagtige kleur , eindigende met eene ringswyze bult van eene zenuwagtige stoffe , waaruit twee uitwassen als klaauwen voortkomen, die zoo hard zyn als de helm, en zoo glad en wit als ivoor. Tusschen dezelven zyn twee kleine staarten, welker eene regt is, en de andere wat omgekruld aan het einde; beiden kan de Worm langer of korter, dikker of dunner maaken.

Men stelt dat deeze Wormen hunne eijeren in de hondsdagen leggen ; met eene slymerige stoffe bedekt zynde, blyven zy vast zitten aan de kanten der paalen, waarin de jongen , zoo dra als zy voortgebragt zyn , zich eene woonplaats beginnen te bereiden. Wanneer een Worm in de paal komt, dan neemt hy zynen weg vooruit of horizontaal , totdat hy een houtader ontmoet , die hem wel aanstaat; Vervolgens klimt hy loodregt op, totdat hy aan den weg van eenen anderen Worm komt, in welk geval hy zynen koers esn weinigje verandert, en vervolgens weder in eene regte lyn opklimt: want men heeft opgemerkt dat in alle de stukken houts, die, ter ontdekkinge van deeze Wormen, doorgekloofd geworden zyn, geene twee weY 2 gen

Sluiten