is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Tweede afdeeling; behelzende de natuurlyke historie des aardryks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aardryksbeschryving 417

beplant met boomen, die overvloed van de smaakelykste vrugten uitleveren.

De oude Bewooners van dit Land waren afstammelingen van Aram den Zoon van Sein, Gen. X. 21. en de Hebreen hebben het altyd naar zynen naam genoemd. Het werd in vervolg van tyd door de Grieken Mesopotamie geheeten ; onder deezen naam is het zeer bekend in de Schriftuur, als zynde het Land van Phaleg, Heber, Therah Abraham , Nachor, Sara Rebekka, Lea, Rachel en anderen , uit welken hoofde het somtyds onderscheiden wordt door de byvoeging van Padan, zynde Padan Aram. zoo veel als de Vlakten van Aram. Het was eene van de vier eerste groote Monarchyen, en behoorde, gelyk de Schriftuur ons ten overvloede verzekert, aan de stammen der Aartsvaderen. — Dewyl het berigt, het welk wy reeds wegens de tegenwoordige bewooners van Natolie gegeeven hebben, vry na overeenkomt met het geen wy wegens die van Syrië zouden moeten zeggen, agten wy het best niet op deezen stil te staan, en herhaalingen te vermyden.

In Syrië vindt men verscheidenheid van Godsdiensten schoon de meefte Inboorelingen den Mohammedaanschen zyn toegedaan. Hier zyn ook Christenen van verschillende gezindheden, als Grieken, Latynen, Armeniërs, Melchiten, Maroniten, en Jakobiten. De meesten zyn egter zeer onkundig, verslaafd aan bygeloovigheden en ongemeen ligtgeloovig. Zy hebben de meenigte van mirakelen, legenden enz. merkelyk vermenigvuldigd, en stellen groote verdiensten in menigvuldige bedevaarten. De huizen of plaatsen welke men meent dat eens door zodaanigen wier naamen in de Schriftuur voorkomen , bewoond zyn geweest, worden in grooten eerbied gehouden; en zy zyn gewoon zich groote moeite te geeven om de vreemdelingen op een gezigt van het huis van Dives van het hol van Elisa van de hut van Lazarus, en van

andere dergelyke oudheden, te onthaalen. De Dru

siaanen maaken hier eene andere, en wel eene vry talryke gezindheid uit; doch zy moogen met meer regts Heidenen II Afd. III. Deel Bb ' dan