is toegevoegd aan uw favorieten.

Algemeene oefenschoole van konsten en weetenschappen. Tweede afdeeling; behelzende de natuurlyke historie des aardryks.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

418 Natuurkundige

dan Christenen genoemd worden. • Men vindt hier

gantsche zwermen van Joden, die de voornaamste makelaars zyn tusschen de Turken en Christenen in den koophandel, waarop zy zoo wel zyn afgerigt dat zy, indien 'er by mogelykheid sluiten aan de partyen is, zulks wel zullen uitwerken. Hunne vrouwen zyn zoo schrander en listig, dat derzelver gelyken bezwaarlyk te vinden zyn

De taal, die door de tegenwoordige Syriers gesprokenwordt, is eene soort van verbasterd Arabisch; doch in de meeste Koopsteden spreekt men gemengd en verbasterd italiaansch zonder dat men in het zelve agt geeft op eenige regels van taalkunde.

In aart, gewoonten, konsten, geleerdheid, kleeding en leevenswyze verschillen de Syriers niet van de Bewooneren der voorgemelde Provincie, en dus kunnen wy tot de beschouwing van de natuurlyke historie overgaan.

De Lugt van Syrie is helder, gemaatigd, en gezond. De grond is 'er diep, ryk, vrugtbaar, effen en aangenaam. Dezelve brengt alles voort wat men redelyker wyze tot nooddrust of vermaak zoude kunnen wenschen ten minsten zoude dit het geval zyn, indien de Turken niet in zoo verre aan den wellust verslaafd waren, dat zy den landbouw geheel verwaarloosden. Niettegenstaande die verwaarloozing is de grond in veele plaatsen nog zoo ryk, dat hy overvloed van koorn, wyn, olie, druiven, vygen, limoenen, oranjeappelen, meloenen, honig, dadels, indigo, rhubarber, kassia, en andere gewassen , voortbrengt; zelfs verschaft hy in streeken, waar hy in ruste gelaaten

wordt, geurige en geneeskragtige kruiden. Men

heeft 'er ook eene meenigte vette weilanden, die voedsel aan groote koppels rundvee uitleveren inzonderheid weidt men 'er eene schoone soort van schaapen , wier staarten zoo dik van wol en zoo vet zyn, dat zy van 25 tot 30 ponden weegen , en zekerlyk beschadigd zouden worden, door langs den grond te sleepen, indien zy niet op eene soort van ligte sleeden gelegd werden, die de schaapen voorttrekken. Men vindt 'er ook eene schoone

soort