Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aardryksbeschryving 491

aart en de gesteltenis der inwooneren uitstrekken, die eeniger maate verschillen naar het geslagt , waaruit zy onmiddelyk voortkwamen , of de veranderingen en verbeteringen, die bun moogen aangekomen zyn uit eenige toevallige omstandigheden. Wy zullen derhalven alleenlyk een kort berigt poogen te geeven wegens de tegenwoordige bewooners van china na vooraf aangemerkt te hebben dat 'er een groot verschil onder hen plaats heeft, naar de streken, waarin zy hun verblyf houden.

De tegenwoordige bewooners van China verschillen zeer weinig van de Europeaanen in hunne uitwendige gedaante Daar is inderdaad eenig onderscheid in hun denkbeeld wegens schoonheid, tot welker bevordering zy alles doen willen wat hunne vermoogens toelaaten. De schoonheid, welke onder hen de grootste is, bestaat in een groot voorhoofd, eenen korten neus, kleine oogen, een breed en vierkant aangezigt, breede en groote ooren, eenen mond van middelmaatige grootte, en zwart hair; want geel of rood hair kunnen zy in het geheel niet verdraagen. Zy beschouwen egter zekere overeenkomst of evenredigheid tusschen de deelen als een vereischte van waare bevalligheid. Van een fraaije uitwendige gedaante maaken zy in het geheel geen werk, omdat hunne klederen wyd zyn, en niet om het lyf sluiten, gelyk die der Europeaanen: en zy houden een dik man, mids dat hy maar welgemaakt zy, voor een man van eene fraaije

gestalte. Hunne kleur is niet zoodanig als dezelve

gemeenlyk wordt opgegeeven door hun , die slegts de zuidelykste deelen van China gezien hebben; want daar geeft de ongemeene hette den bewooneren eene olyfkleur , of liever, zy maakt hen bruinagtig; maar in de noordelykste provinciën zyn ze zoo blank en schoon als de Europeaanen, en, over het geheel genomen, hebben zy een zeer bevallig uitzigt. De vrouwen zyn inzonderheid , doorgaans, van eene middelmaatige langte : zy hebben eenen korten neus , kleine oogen , eenen welgemaakten mond, roosverwige lippen, en zwart hair. Zy   zyn,

Sluiten