Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

492 natuurkundige

zyn , om kort te gaan , bevallig , leevendig , en van eene verliefde gesteltenisse : doch men moet erkennen dat zy vry wat moeite doen om schoon voor te komen, door zich met zekere toebereidingen te wasschen of te

blanketten. — Onder de bevalligheden der schoone

sexe wordt de kleinheid der voeten in het byzonder gesteld , zoodat de minnen en moeders gewoon zyn , de voeten der meisjes zeer styf te binden , om den al te sterken groei van dezelve voor te komen. De Chineesche vrouwen onderwerpen zich, zoo lang als zy leven, aan dit vreemde en veel te algemeene bedwang, zoodat haar tred langzaam en onregelmaatig is. Zelden ziet men haar op de openbaare wegen, en egter zyn ze niet vry van de gemeene ligtzinnigheid der sexe; ook zullen zy des morgens gantsche uuren verspillen met zich te kleden en op te schikken.

De kleeding der vrouwen dient niet weinig om haare bevalligheid te vermeerderen. Haar hoofdhair is met verscheidene krullen opgemaakt , en hier en daar met kransjes van gouden en zilveren bloemen opgesierd; dikwerf geeven zy zelfs aen die bloemen de gedaante van eenen vogel. De jonge vermoogende juffers draagen eene soort van kroon op haar hoofd , als het welk gedekt is met eenen kostbaaren zyden band, die zich boven het voorhoofd in een punt verheft, en opgesierd is met paarlen , diamanten , en andere kostbaare kleinodiën. De vrouwen, die meer in jaaren gevorderd zyn, vergenoegen zich met een stuk zyde, het welk zy verscheidene maalen om haar hoofd winden. Het geen de bekoorlykheden der Chineesche vrouwen den grootsten luister byzet, is de zedigheid , die in baar gelaat en kleding plaats heeft. — Haar bovenkleed is zeer lang, en bedekt haar van het hoofd tot de voeten; de mouwen reiken tot over haare handen. De kleur van haar gewaad is onderscheiden , even als in Europa , naamelyk rood, blaauw, groen, of anders; maar geene vrouwen , dan die reeds bejaard zyn , draagen violet of

zwart.

Sluiten