Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dere Gildens eene behoorlyke Proeve van zyne bekwaamheden geven moet?

A. Te recht, m de meeste plaatfen zyn

Gildtns, maar die Proeven nu , ik zal in

de öehai.deling i'.eezer Itoffe dus te werk gaan : i de naam, der chemie en wat dezelve zy, aartoonen; 2. de deelen en de voorwerpen van dezelve onderzoeken. 3. de werkende en lydende werktuigen opnoemen en eindelyk de chennfche bewerkingen zelve u leren.

V. Ik zal al myn vermogen dan te kosten leggen, om dit ter deeg te begrypeh.

A. Doe dit, en wanneer ik u alles, dat ik aan te toonen heb, heb aangetoond en gy lust hebt om meer te weten, dan zal , buitende u opgegeven boeken, de fcheikunst des heeren maquer u goede handleiding verfchaffen.

V. Beginnen wy dan zoo 't u behaagt.

A Zeergaarn ; veele zyn de gisfingen omtrend den oirlprorg des naams, eenige leiden het woord chemia of chymia af van Cham, Koachs zoon , anderen van het arabisch Kimya het geen een oven betekent, andere wederom van het Hebreeuwse!) HOn het geen zoo veel als een heet gefferute betekent, noemende het uit dien hooide vuurkonst, andere leiden het af van Cham of Chem , dus wierdt Aegypten B s ge-

Sluiten