Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRONDBEGINSELEN

van DE

CHRONOLOGIE

of

ALMANAK- en TYD-REKENING.

2862. Wy oordeelen het niet ondienstig dit Deel, voor de Mathematische Weetenschappen geschikt, aan te vullen met eene beknopte Verhandeling over de Chronologie, of Almanak- en Tydrekening , welke in de beoefeninge der Historien van ongemeenen dienst is. Zy is eigenlyk eene Weetenschap om den Tyd af te meeten, en deszelfs Deelen van elkanderen te onderscheiden.

2863. Wy zullen onze Leezers hier niet lastig vallen met de fyne Bespiegelingen, waarmede de Wysgeeren in hunne Bepaalingen van den Tyd voor den dag komen, dewyl die eer strekken om de zaak te verwarren , dan om dezelve op te helderen. Het zy genoeg aan te merken dat het denkbeeld van Tyd schynt te ontstaan uit de overweeging van onzen eigen geest: want wanneer wy onze gedagten op het algemeene beloop der dingen vestigen, dan beschouwen wy eenigen derzelven als tegenwoordig, eenigen als voorleeden, en eenigen als toekomende. Want hier moeten wy agt slaan op verscheidene Tydbestekken, niet als te gelyk bestaande, maar als elkanderen opvolgende , en het verloop tusschen twee van deeze Tydbestekken is het geen wy eigenlyk Ruimte van Tyd noemen.

2864. Het algemeene denkbeeld dus verklaard hebbende , zal het ons gemaklyk vallen de byzonderheden, welke daartoe behooren , op te helderen. Want wanneer wy voorleedene dingen in aanmerkinge neemen , vertoonen zy zich aan den geest of als te gelyk bestaande, of van elkanderen door tusschenruimten van Tyd afgezonder. En wanneer

Sluiten