Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

« INLEIDING,

ontwerpen en te onderneemen, den eenen of anderen tijd eens zal ter uitvoer gebragt worden, hieraan twijfel ik geenen oogenblik. De ongelukkige gefchiiJen, die thans tusfchen Groot Brittarmien en Amerika plaats hebben, zullen waarfchijnlijk nog wel enige jaaren doen verloopen, alvoorens het wederom ondernoomen worde, doch wanneer zulks ook gefchiedt, en de zaak wordt op de regte wijze aangevangen, zullen zij, die zoo gelukkig zijn van die te volbrengen, daaruit, behalven de nationaale voordeelen, die 'er noodwendig uit zullen voortvloeijen, meer voordeel behaalen dan zij ooit zouden hebben durven wenfchen. En, terwijl hun geest door den goeden uitflag hunner poogingen verblijd is, zullen zij misfchien wel enigen lof en zegenwenfchingen ten besten hebben voor hem, die hun het eerst den weg gewezen heeft. Dit, fchoon flegts eene flaauwe vergelding voor al mijn zwoegen, zal ik egter met vermaak ontvangen.

Aan welke magt of welk gezag deeze nieuwe waereld onderworpen zal worden, als zij eens uit haaren onbebouwden ftaat verrezen is, kan de tijd alleen ontdekken. Maar naardien de zetel van Gebiedvoering van onheuglijke tijden trapswijze West waards is voortgegaan, is 'er geen twijfel of 'er zullen , in enig toekomflig tijdperk,.

mag-

Sluiten