is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door de binnenlanden van Noord-Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2oo r Van den oorfprong der NoordMen kon ook, volgens de redeneering van deezen fchrijver , niet naar Amerika zeilen uit het Noorden over Tartarye of oud Scythie ; dece landen konden , volgens hunne ligging , nooit eene zee-mogendheid geweest zijn , of nooit worden ; en het is volftrckt ondoenlijk , zegt hij, uit dat gedeelte van de waereld ter zee naar Amerika te gaan. Daarenboven zijn de overgebleven fpooren van hunne godsdienftige plegtigheden en burgerlijke en krijgs - gewoonten geheel het tegengeftelde van dezelfde fpooren bij de oude Scythen. Zelfs in de gemaatigde Noordlijke luchtftreeken is niet de minde voetftap te zien van enig oud ftatig gebouw of van enige fterk bevolkte volkplantingen , gelijk men zegt dat nog overig zijn in de minder gezonde ftreeken van Peru en Mexico. En verfcheiden der Indifche natieën verzeekeren ons dat zij de Misfisfippi overvoeren , alvorens zij hunne tegenswoorciige Noordlijke volkplantingen vormden, hetwelk, met de voorige bewijzen vergeleken, naar zijne gevolgtrekking, genoeg is om het zwak gevoelen dat de natuurlijke inboorlingen van Amerika van de Tartaaren of oude Scythen zouden afftammen , geheel om verre te werpen.

De redenen, welke de Heer adair geeft voor de onderftelling dat de Amerikaanen van de Joon den afftammen, zijn de volgende»

i» Om»