is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize door de binnenlanden van Noord-Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t ïö Van de huwelijks-plegtlgheden der

Geduurende den tijd dat hij in het vertrek is, verbergt hij het licht zoo veel mogelijk met de holte van zijne hand, en, naardien de tenten of vertrekken der Indiaanen gemeenlijk ruim en breed zijn , ontfhapt hij zonder herkend te wezen. Men zegt dat de jonge meisjens, die op deeze wijze haare minnaars ontvangen , groote zorg draagen, door het onmiddelijk inneemen van zekere kruiden, met welker kragten zij wel bekend zijn, dat de gevolgen van deezen verboden liefde - handel niet zigtbaar worden; want zoo die gevolgen heeft, dan moeten zij altijd ongetrouwd blijven.

De kinderen van de Indiaanen worden altijd met den naam van de moeder genoemd, en als eene vrouw verfcheiden mannen trouwt en bij eiken van hun kinderen heeft, worden zij alle naar haar genoemd. De reden, die zij daar van geeven is, dat, naardien hunne kinderen aan hunnen vader hunne zielen, het onzigtbaar deel van hun wezen, verfchuldigd zijn , en aan de moeder hun lighaamlijk en zigtbaar deel, het natuurlijker is dat zij naar den naam van de laatfte genoemd worden, van welke zij ontwijfelbaar hun aanwezen ©ntleenen, dan naar den naam van den vader, omtrent welken 'er fomtijds eene twijfeling zoude kunnen plaats hebben of zij 'er wel «oe gerechtigd zijn.