Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET FINANCIE-WEEZEN. 15

IIOOG MOGENDE HEEREN.

Het is eene onloöchenbaare waarheid , die geen bewys noodig heeft, „dat de ega„ liteit in het draagen der lasten van een Bond„ gCnootfchap is de band van eenigheid tusi'chen de Leden van het zelve, en het waare ,, middel tot ieders behoud." Ze vloeit doch voort uit den aart der zaakej als in zich bevattende de bron van onderling vertrouwen, ge.vestigt op de zeekere bewustheid van het belang der byzondere Leden in den algemeenen voorfpoed , en de daar uit vloeiende overtuiging van het noodzaakelyke eener wederkeerige bereidwilligheid van allen, om gemeenfehappelyk werkzaam te zyn , tot bevordering van het geluk en (den bloei der Maatfchappye. Ze word boven dien bevestigt door de ondervinding van vroeger en laater tyden, welke ons de treffendfte bewyzen opleeveren van de kracht deezcr waarheid, in de lotgevallen van verfchillende Volkeren en Staaten, die aan het betrapten van dezelye al hun aanzien en vermogen te danken hadden, en daar van niet zyn afgedaan dan om weder te keeren tot hun voorig niet: eiï de Raad van State zegt 'er daarom te regt van in de Generale Petitie van het jaar 1750, dat ze, offchoon meerinaalen herinnerd , echter niet te fterk kan worden aangedrongen.

Eene Waarheid zoo algemeen erkend , zoo hoodzaakelyk voor , en van zoo veel invloed óp het beftaan van eene welgeordende Maatfchappye konde voorzeekei', by het ontwerpen en' daar itellen der Unie van Utrecht, die voornaamej of liever eenige Grondwet van Neêrlandsch vryen Staat niet ontglippen aan het fchrander doorzigt van Prins Willem van Orange, en Graaf Jan van Nas/au, twee det Grondleggers van deeze Republicq, (wier on-

fter-

InleU dingt

Sluiten